Haalbaarheid (sport)accommodaties

Treem is een adviesbureau gericht op het haalbaar en effectief maken van (sport-) accommodaties in de breedste zin van het woord. Onze visie is dat gebouw, inhoudelijke deskundigheid en lokale betrokkenheid onmisbare ingrediënten zijn om dat doel te bereiken en dat de invulling daarvan altijd lokaal-specifiek moet worden ingericht. Of het nu gaat om sport voorzieningen als zwembaden en sporthallen of om ander maatschappelijk vastgoed, Treem kan u in het volledige proces begeleiden of ondersteunen.

Te vaak is een papieren rapport het belangrijkste product van adviestrajecten, met een theoretisch antwoord op de vraag: wat is de haalbaarheid van een maatschappelijke accommodatie? Wij zoeken met onze opdrachtgevers naar oplossingen: hoe maak je een maatschappelijke accommodatie haalbaar? Daarmee wordt gezocht naar een reële bijdrage aan het lokale voorzieningenniveau.

Business as (un)usual

De eerste week met ingrijpende maatregelen in het dagelijkse leven is achter de rug. Het effect daarvan is nog niet meetbaar. Veel onzekerheid heerst over de komende weken (maanden?). De zorgen betreffen eerst en vooral de gezondheid van en zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. Mensen en beroepen in vitale sectoren werken met mens en macht om primaire noden en behoeften te bedienen.

In overige delen van de maatschappij rust op de mensen zonder klachten en de organisaties, die nog kunnen functioneren, ook een andere verantwoordelijkheid. Het is cruciaal dat ‘we’ zoveel als mogelijk door gaan met wat nog wèl kan. Basisuitgangspunt zou moeten zijn: wat door kan gaan, gaat door. Uiteraard nemen we daarbij wel de anti-corona maatregelen in acht, die zijn afgekondigd.

Afspraken gaan telefonisch en via video door, tenzij dat echt niet kan. Projecten lopen door, tenzij dat echt niet kan. Kortom, we blijven een sámen-leving, tenzij dat echt niet kan.

Niet alles kan op dezelfde manier door gaan, veel kan voorlopig niet meer. Dat kan betekenen dat er tijd en ruimte vrijkomt voor nieuwe dingen, of voor plannen die al een tijdje op de plank lagen. Het is belangrijk deze tijd zinvol en creatief in te vullen. Het draaiende houden van de ‘gewone’ dingen is belangrijk. Daarmee dempen we de gevolgen van deze crisis en kunnen we, wanneer het einde van de corona-crisis weer in zicht komt, sneller de normale draad weer oppakken.

We wensen iedereen in de zorg, het onderwijs, kinderopvang, gemeenten, orde & veiligheid ontzettend veel sterkte en succes in deze bijzondere tijden. Laten wij – buiten deze sectoren – er met elkaar hard aan werken om de boel zoveel mogelijk draaiende te houden.

 

 

Treem

Over de afgelopen jaren is de exploitatie van sportaccommodaties vastgelopen in oude werkwijzen. De druk op accommodaties en hun gebruikers om ‘meer met minder’ te doen, is echter sterk toegenomen. Om dat te kunnen realiseren, is het noodzakelijk inhoudelijke expertise samen te brengen met lokale betrokken­heid. Het beperken van kosten en het beheersen van risico’s blijft vanzelfsprekend het realiseren van (zo zoveel mogelijk) maatschappelijke waarde.

Om te kunnen sporten is de (sport)accommodatie een randvoorwaarde. Met lokale belanghebbenden (gemeente en gebruikers) waarde halen uit en toevoegen aan (sport)accommodaties door het lokaal organiserend vermogen er maximaal bij te betrekken is voor ons een kernactiviteit. Treem heeft inmiddels tal van dit soort trajecten begeleid.

Burgerparticipatie is voor veel gemeenten de sleutel om de vaak dure maatschappelijke voorzieningen voor hun gemeente te blijven behouden. Maar hoe realiseer je dat nou, wat zijn nu de processen die doorlopen moeten worden om succes te hebben, hoe creëer je draagvlak, hoe geef je hieraan sturing en vooral: hoe kan dit duurzaam worden geborgd? Met deze onderwerpen heeft Treem ruimschoots ervaring.

Ook voor een traditionele project- of procesaanpak is Treem natuurlijk uw partner. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van ontwikkeling, beheer, management en exploitatie van sportaccommodaties. In dat kader vervulde rollen zijn onder meer (beleids)adviseur, project-/ procesmanager, interim-manager, verenigingsondersteuner, lijnmanager, etc.

Treem is bedrijfspartner van de VSG.