procesmanagement

versus projectmangement

Een project kenmerkt zich door een concreet omschreven doel (eindresultaat) dat binnen gegeven randvoorwaarden (m.n. planning en budget) gerealiseerd zal worden.

Wanneer er sprake is van een grote(re) complexiteit, bijvoorbeeld omdat eindresultaat en/of randvoorwaarden minder vaststaan, dan wel afhankelijk zijn van diverse betrokken partijen, dient meer aandacht te worden besteed aan het overkoepelend proces. 

Voor wat betreft de invulling van het beheer en de exploitatie van toekomstige (sport)accommodaties is sprake van verhoogde complexiteit. Om die reden is het wenselijk om met betrokken organisaties te komen tot een gezamenlijk gedragen doelstelling, randvoorwaarden en bijbehorende aanpak.

Daarmee bevindt de omschrijving van deze omschreven aanpak zich meer op het niveau van procesmanagement dan op het niveau van projectmanagement. Dat betekent overigens niet dat hieraan géén randvoorwaarden verbonden zouden zijn.

TREEM kan in overleg met u een aanzet voor een werkwijze en de bijbehorende projectfasering, het tijdspad, de primaire mijlpalen, "go/no go" momenten en waar in het proces het echte "point-of no-return" ligt, geven. TREEM kan desgewenst zo'n proces ook voor uitvoeren.